به وبلاگ بي كران خوش آمديد

تك سلولي هاي زيبا

 

(Heliozoars )هليوزوئاها يا خورشيدي ها

عمدتاً در آب هاي شيرين زندگي مي كنند و ممكن است شنا وريا كف زي باشند.
 

 (Foraminifera ) فرامينيفرها يا روزنه داران

اين راسته عمدتاً  در آب شور زندگي مي كنند.صدف اين جانوران از تعداد زيادي حجره تشكيل شده كه ابتدا يك حجره بوجود آمده و با بزرگ شدن جانور تعداد حجره ها زيا د مي شود.


 


1
X